Studnie Głębinowe – wiercenie/kopanie

Studnie głębinowe to pionowe ujście wód podziemnych wraz z otworem wywierconym lub wykopanym, który sięga do poziomu wodonośnego. 

Podział studni

Możemy wyodrębnić kilka rodzajów podziału, jaki możemy dokonać w przypadku studni:

Głębokość

 • płytkie do 25 m
 • głębokie powyżej 25 m

Średnicę

 • małośrednicowe do 0,5 m
 • wielkośrednicowe ok 1 m

Sposób wykonania

 • kopane (szybowe)
 • wiercone (głębinowe)
 • wbijane
 • wkręcane

Konstrukcję

 • obudowane
 • nieobudowane

Obecność filtra

 • filtrowe
 • bezfiltrowe

Przeznaczenie

 • eksploatacyjne (pobór wody do celów pitnych i gospodarczych)
 • inżynierskie
 • obserwacyjne (badawcze)

Zalety posiadania własnej studni

Istnieje wiele zalety posiadania własnej studni. Wymieniliśmy poniżej tylko kilka z nich:

 • studnia głębinowe to najlepsze rozwiązanie, dające stały dostęp do najwyższej jakości wody, 
 • dzięki studni można obniżyć rachunki za wodę i uniezależnić się od wodociągów miejskich, 
 • własne ujęcie wody daje niezależność oraz niweluje problemy takie jak spadek ciśnienia, brak wody czy wahania kosztowe związane z korzystaniem z wodociągów. 

Etapy wykonania studni głębinowej

Poniżej krok po kroku przedstawiamy etapy wykonania studni głębionowej

 • wybór studni zgodnie z preferencjami klienta, możliwościami terenu 
 • wytyczenie miejsca studni
 • wykonanie odwiertu studni 
 • wprowadzenie rur studziennych wraz z filtrami w otworze kolumny
 • uszczelnianie otworu
 • oczyszczające pompowanie wraz z pomiarem wydajności.
 • dobór pompy głębinowej oraz innych urządzeń
 • przyłącze do budynku

Studnia głębinowa - schemat

źródło: https://www.hydroodwiert.pl

Wybór lokalizacji studni na terenie działki

Aby wybrać odpowiednią lokalizację studni na swoim terenie należy wziąć pod uwagę kilka spraw. Jednym z bardzo ważnych czynników jest odległość studni od ewentualnych źródeł zanieczyszczenia. Również znacząca jest opinia hydrologa, który na podstawie map hydrogeologicznych oraz warunków terenowych pomoże w ustaleniu najlepszego miejsca odwiertu pod studnię. Niestety, nie wszystkie warstwy gruntu przepuszczają wodę. Jeżeli na działce znajdują się warstwy gliny, iłów, wtedy prawidłowe działanie studni może być ograniczone.  Firma EkoWtyczka może wykonać taką analizę w ramach dodatkowo płatnej usługi. 

Warto również zapoznać się z regulacjami prawnymi i wymagania dotyczące położenia studni takimi jak:

 • odległość min. 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
 • 5 m od granicy działki,
 • 15 m odległości od budynków oraz szczelnych zbiorników ściekowych, kompostowników, 
 • 30 m od oczyszczalni z drenażem rozsączającym ścieki
 • 70 m oddalenia od wybiegów dla zwierząt hodowlanych, które są nieutwardzone i drenażu rozsączającego ścieki do gruntu 

EkoWtyczka oferuje wiercenie studni dla gospodarstw indywidualnych, biznesowych oraz  rolniczych. Do montażu stosujemy rury o średnicy 110 mm oraz 125 mm, oraz niezbędne materiały, które posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny i atesty wytrzymałościowe. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi: analiza miejsca odwiertu przez osobę techniczną z naszej firmy, wiercenie studni, wykonanie studzienki, dobór pompy z montażem w studni, przyłącze do budynku, materiały, wszystkie prace takie jak: płukanie, usprawnianie otworu, pompowanie oczyszczające. Cena studni głębinowej (bez obudowy, pompy) wynosi od 200 do 350 zł netto z materiałem, w zależności od lokalizacji oraz warunków gruntowych.